آغاز کلاس تورکی

آغاز کلاس تورکی

18:00 - 19:30

عنقریب کلاس تورکی با اساتید با تجربه در نهاد اجتماعی تورکستان ایلری آغاز می گردد

آغاز کلاس تورکی  • به اطلاع آن عده هموطنانی  که به کورس آموزش زبان تورکی انجمن تعلیمی، فرهنگی وخیریه تورکستان ایللری ثبت نام نموده اند رسانیده می‌شود که درس‌ ها در هفته آینده روز دوشنبه به تاریخ 20  سپتامبر (Eylül) ساعت 06:00 شام آغاز می‌گردد. از دانش آموزان  صمیمانه خواهشمندیم تا نیم ساعت قبل از آغاز درس (05:30) شام   با وسایل درسی در صنف حاضر شوند. 
  • نوت: 
  • -آن عده هموطنان ما  ‌که تا هنوز نتوانستند ثبت نام نمایند می‌توانند  مشخصات شانرا (اسم، تخلص و نمبر اقامت خود) به شماره واتساپ استاد احمد شفیق شفیع بفرستند.  
  • - در صورتی که تعداد خانم ها از 12 نفر بیشتر باشد صنف جداگانه برای شان تشکیل می‌گردد.

  • شماره واتساپ استاد:
  • +93 799 63 42 94

  • آدرس:یشیل تیپه محله‌سی  زیتون بورنی، جوار تاش مسجد، انجمن تعلیمی،فرهنگی  وخیریه تورکستان ایللری