جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۱ انجمن تورکستان ایللری دایر گردید.

جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۱ انجمن تورکستان ایللری دایر گردید.

جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۱ انجمن تورکستان ایللری دایر گردید.

جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۱ انجمن تورکستان ایللری دایر گردید.

جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۱ انج Yardım ve Destek 18 OCAK, 2022 742
جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۱ انجمن تورکستان ایللری دایر گردید.
جلسه ارزیابی سالانه انجمن فرهنگی، اجتماعی و خیریه تورکستان ایللری با حضور رئیس انجمن جناب آقای عبدالغفور توران و اعضا محترم انجمن برگزار گردید.
در این جلسه فعالیت های سال گذشته توسط رئیس و مدیریت انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت و برنامه های سال 2022 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از سوی هم در این جلسه از خدمات بشردوستانه اعضای محترم انجمن از سوی عبدالغفور توران رئیس انجمن ترکستان ایللری مورد تقدیر شد و تصمیماتی جهت ارائه خدمات بهتر در بخشهای مختلف برای سال 2022 اتخاذ گردید.
ما به عنوان یک نهاد حقوقی جامعه مدنی هستیم و مصمم هستیم بر اساس حقوق و اصولی که قانون داده است به بهترین نحو به فعالیت های شرکتی خود ادامه دهیم.
هیئت مدیره انجمن تورکستان ایللری